Gaming

Bình chọn cho nhóm có phần trình bày tốt nhất (hình thức và nội dung của ppt, nội dung trình bày, giao tiếp trước lớp, ... và trả lời câu hỏi)

Nhóm 9_DESIGN AND ANALYSIS OF I.C. ENGINE PISTON AND PISTON-RING ON COMPOSITE MATERIAL

39%

9 Votes

Nhóm 4_Finite Element Analysis Of Piston In ANSYS

17%

4 Votes

Nhóm 8_Theorectical Analysis of Stress and Design of Piston Head using CATIA and ANSYS

17%

4 Votes

Nhóm 10_STRESS ANALYSIS OF PISTON USING PRESSURE LOAD AND THERMAL LOAD

17%

4 Votes

Nhóm 7_Stress Analysis of Piston at Different Pressure Load

9%

2 Votes

Link copied
Copy Link
Copy Link

Getting data

No longer getting data due to inactivity.

Scroll to start getting data again.