Gaming

Bình chọn cho nhóm có phần trình bày tốt nhất (hình thức và nội dung của ppt, nội dung trình bày, giao tiếp trước lớp, ... và trả lời câu hỏi)

Nhóm 6_STRESS ANALYSIS OF IC ENGINE PISTON FOR DIFFERENT MATERIAL

26%

9 Votes

Nhóm 2_Static and Thermal Analysis of Piston and Piston Rings

20%

7 Votes

Nhóm 3_Finite Element Analysis Of Piston In ANSYS

20%

7 Votes

Nhóm 1_ THERMAL STRESS ANALYSIS OF DIESEL ENGINE PISTON

17%

6 Votes

Nhóm 5_Stress Optimization of S.I. Engine Piston

17%

6 Votes

Link copied
Copy Link
Copy Link

Getting data

No longer getting data due to inactivity.

Scroll to start getting data again.